# عشق_نفرت_دوست_بی_وفا_مرگ_آبی_سیاه_غم_شادمهر_اندوه