# دلتنگی

هییییییییییییییییییی روزگار

                                         یادت باشد دلتنگ شدن جزیی از فرآیند                                          فراموشی                                           است...                       نگذارید احساس دلتنگی شما را به آغوش کسی برگرداند که                                        میدانید ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 22 بازدید
                                        دلم که میگیرد                                             کودک میشوم!                                                   دستانی میخواهم که آرامم کنن                                                            مهربانی که به فکر دلتنگی هایم باشد                                                                           ولی هیچ ... ادامه مطلب
/ 58 نظر / 9 بازدید

باید کسی باشد ولی نیست...................

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻪﻧﻘﻄﻪﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﺪ...ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻐﺾﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻗﺒﻞﺍﺯ ﻟﺮﺯﯾﺪﻥ ﭼﺎﻧﻪﺍﺕ ... ادامه مطلب
/ 61 نظر / 8 بازدید